Ogólne Warunki Sprzedaży

Informacje ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną cześć każdej umowy zawieranej przez ARTPOL ESD PACKAGING SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 2. Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży pojęcia oznaczają:

 • ARTPOL – ARTPOL ESD PACKAGING SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żwirowa 4, 82 – 500 Kwidzyn, Polska, NIP: 581-195-89-81, REGON: 360463540.
 • Kontrahent – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę w Polsce bądź za granicą, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa, która zawiera transakcję lub umowę handlową z ARTPOL lub składa w ARTPOL zamówienie w zakresie przedmiotu działalności ARTPOL, zatwierdzoną przez ATRPOL.
 • Towar – różnego rodzaju przedmioty objęte ofertą oraz usługi we wskazanym zakresie, stanowiące przedmiot działalności ARTPOL.
 • Oferta – towary oferowane do sprzedaży i/lub dostawy przez ARTPOL.
 • Dzień roboczy – oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót.

Zakres obowiązywania

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują: oferty, umowy sprzedaży, dostawy oraz wszelkie inne umowy i porozumienia zawierane z kontrahentami, których stroną jest ARTPOL, a które zawierane są w związku z przedmiotem działalności ARTPOL.

 2. Ogólne Warunki Sprzedaży nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego przez ARTPOL o ich nieobowiązywaniu w konkretnej umowie z kontrahentem. Oświadczenie złożone przez ARTPOL o nieobowiązywaniu Ogólnych Warunków Sprzedaży ma zastosowanie tylko w stosunku do konkretnej umowy i nie może mieć zastosowania do innych umów z danym kontrahentem, chyba że wyraźnie wynika to z danego oświadczenia.

 3. ARTPOL nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez kontrahentów, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia ARTPOL wyraził zgodę na ich obowiązywanie.

 4. Żaden z pracowników ARTPOL nie jest uprawniony do zmiany oraz ustalania odmiennych postanowień Ogólnych Warunków Umów, chyba że w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia złożonego przez ARTPOL.

 5. W przypadku ustalenia przez strony w poszczególnym zamówieniu postanowień wyłączających lub modyfikujących Ogólne Warunki Sprzedaży wygasają one z chwilą realizacji umowy i nie mają zastosowania do innych zamówień i umów pomiędzy kontrahentem a ARTPOL, o ile nie wynika to z wyraźnego oświadczenia ARTPOL.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach Umów zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Realizacja umowy

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez kontrahenta, umowa zostaje zawarta tylko w razie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ARTPOL lub dostarczenia zamówionego towaru. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez kontrahenta wszystkich postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 2. Dopuszczalne jest składanie oświadczeń przez kontrahenta ARTPOL w drodze elektronicznej (email). W takim przypadku strony zobowiązane są do podania adresu email, na który druga strona uprawniona jest do złożenia stosownego oświadczenia. O ile nie zostało to określone we wcześniejszej korespondencji, kontrahent zobowiązany jest podać właściwy adres poczty elektronicznej w zamówieniu wraz z podaniem osoby, do której mają być kierowane oświadczenia ARTPOL.

 3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (email lub fax) lub bezpośrednio ARTPOL.

 4. W przypadku kontrahenta, który składa zamówienie po raz pierwszy, zobowiązany jest on dostarczyć aktualne kopie następujących dokumentów: wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, lub rejestru właściwego dla państwa siedziby kontrahenta, decyzja o nadaniu nr NIP, zaświadczenia o nadaniu nr REGON.

 5. ARTPOL może wstrzymać się z realizacją zamówienia/umowy w sytuacji, gdy kontrahent nie dostarczy wszystkich wymaganych w pkt 3 powyżej dokumentów.

 6. W przypadku rezygnacji z zamówienia przyjętego do realizacji ARTPOL może dochodzić od kontrahenta wszelkich kosztów związanych z jego realizacją.

 7. Kontrahent zobowiązany jest do poinformowania na piśmie o każdym zdarzeniu (fakcie) mającym wpływ na sytuację finansowa kontrahenta, w tym w szczególności o jakimkolwiek zachwianiu płynności finansowej, czy wypłacalności kontrahenta, zagrożeniem upadłością lub likwidacją oraz gdy zostanie złożony jakikolwiek wniosek w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym, dotyczącym kontrahenta.

 8. ARTPOL będzie realizował dostawy towarów do siedziby kontrahenta lub na adres podany w zamówieniu, własnym transportem samochodowym lub za pomocą przewoźników, lecz na własny koszt.

 9. Termin realizacji zamówień jest każdorazowo ustalany przez ARTPOL w trakcie przyjęcia zamówienia. Jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku zamówienia dużych ilości produktu lub braku stanów magazynowych. Warunki oraz termin realizacji winny być każdorazowo potwierdzone przez ARTPOL, aby były obowiązujące. ARTPOL zwolniony jest od zachowania terminu wykonania zamówienia w każdym przypadku, gdy w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania zamówienia zgłosi inny termin wykonania zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedający zgłosi inny termin wykonania zamówienia stanowi on termin jego wykonania.

 10. ARTPOL będzie realizował dostawy zamówionego towaru w ilościach podanych w zamówieniu kontrahenta, z zastrzeżeniem pkt 11.

 11. Strony zgodnie postanawiają, iż ARTPOL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub/i nienależytego wykonania umowy, gdy zamówienie zostanie wykonane co najmniej w 80% (sł. osiemdziesiąt procent)

 12. Koszt ubezpieczenia towaru oraz ryzyko jego utraty lub zniszczenia w czasie transportu obciąża ARTPOL do czasu odbioru przez kontrahenta.

 13. Pokwitowanie odbioru lub przyjecie faktury VAT jest równoznaczne z dokonaniem odbioru ilościowego i jakościowego oraz zrzeczeniem się roszczeń ilościowych i jakościowych.

Ceny

 1. Ceny ustala ARTPOL.

 2. ARTPOL może udzielać upustów, rabatów i limitów kredytowych kontrahentom według własnego uznania, przy czym ARTPOL uprawniony jest do jednostronnego cofnięcia wcześniej udzielonych kontrahentowi upustów, rabatów i limitów kredytowych, w przypadku opóźnienia w zapłacie przez kontrahenta. Opóźnienie w zapłacie może stanowić podstawę do jednostronnego rozwiązania umowy przez ARTPOL bez upływu okresu wypowiedzenia.

 3. Kontrahent zobowiązuje się płacić ARTPOL ceny towarów określone w aktualnym cenniku, obowiązującym w ARTPOL, przy uwzględnieniu upustów i rabatów udzielanych na warunkach wynikających z Ogólnych Warunków Umów.

 4. Strony uznają, że zmiany cennika wiążą kontrahenta od dnia jego opublikowania na stronie internetowej lub otrzymania przez kontrahenta w formie faksowej albo mailowej. Zmiana cennika nie stanowi zmiany Ogólnych Warunków Umów.

 5. Wszelkie ceny są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów lub cenników wynika odrębna waluta.

 6. W cenę towaru dostarczanego na terenie Polski wliczona jest usługa transportowa – koszt dostarczenia towaru, o ile strony w umowie lub zamówieniu nie zawrą innych postanowień.

 7. W przypadku nadzwyczajnego podniesienia kosztów ARTPOL wynikających z podniesienia cen dostawców ARTPOL lub wahań kursu walut, ARTPOL jest uprawniony do odstąpienia od zawartej z kontrahentem umowy, o ile kontrahent nie wyrazi zgody na zmianę ustalonych wcześniej cen.

Płatność

 1. Płatności dokonywane będą za zasadzie przedpłaty albo z dniem odbioru towaru albo na podstawie faktur VAT wystawionych przez ARTPOL po wydaniu towaru do odbioru kontrahentowi i płatnych przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie wskazanym na fakturze VAT, o ile strony w umowie nie określą innego terminu płatności.

 2. Za termin zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek ARTPOL.

 3. ARTPOL może udzielić kontrahentowi limit kredytowy, w ramach którego kontrahent będzie mógł dokonywać zakupu towarów od ARTPOL z odroczonym terminem płatności. Limit kredytowy traci moc z datą uchybienia przez kontrahenta z terminem płatności za towary.

 4. Za opóźnienia w zapłacie Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu odsetki umowne w wysokości podwójnej stopy odsetek ustawowych.

 5. ARTPOL może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w wysokości i terminie wskazanym przez ARTPOL.

 6. Kontrahent składając zamówienie lub zawierając umowę zobowiązany jest podać dokładne dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. ARTPOL nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez kontrahenta danymi.

 7. ARTPOL zastrzega sobie prawo do naliczenia podatku VAT według stawek obowiązujących w Polsce w przypadku, gdy kontrahent nie zwróci niezwłocznie dokumentów eksportowych umożliwiających naliczenie podatku w stawce 0%.

 8. W przypadku wystawienia faktury VAT na podmiot inny niż podmiot, który dokonał zamówienia, podmiot, który dokonał zamówienia poręcza za dokonanie płatności przez inny podmiot. W takim przypadku Ogólne Warunki Sprzedaży uznaje się za umowę poręczenia.

 9. W przypadku niedokonania lub opóźnienia w zapłacie części lub całości ceny przez kontrahenta w terminie określonym w umowie albo w fakturach VAT ARTPOL uprawniony jest do wstrzymania kolejnych dostaw towarów bez ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonanie postanowień umownych, aż do momentu pełnego uregulowania zaległych płatności.

Potrącenie i cesja

 1. Kontrahent bez wyraźniej zgody ARTPOL nie jest uprawniony do dokonywania zapłaty poprzez potrącanie swoich należności w stosunku do ARTPOL z należnościami, które ARTPOL ma w stosunku do niego.

 2. ARTPOL uprawniony jest do przeniesienia swoich praw wynikających z zawartej z kontrahentem umowy, w szczególności wierzytelności w stosunku do kontrahenta na dowolnie wybraną osobę trzecią.

Współdziałanie kontrahenta

 1. Jeżeli wymaga tego charakter zamówienia, kontrahent zobowiązany jest do współdziałania z ARTPOL według swojej najlepszej wiedzy i woli.

 2. W przypadku eksportu towaru poza granice Polski kontrahent obowiązany jest zwrócić niezbędna dokumentacją ARTPOL.

 3. W przypadku braku współdziałania kontrahenta, co uniemożliwia lub utrudnia prawidłową realizację zamówienia, ARTPOL będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy kontrahenta.

Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia towaru, w szczególności czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, niezwłocznie po jego otrzymaniu, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych momentu wykrycia wady ukrytej pod rygorem utraty praw przysługujących z tytułu rękojmi. Jeżeli kontrahent stwierdzi wady towaru lub różnice ilościowe zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym ARTPOL szczegółowo opisując stwierdzone wady lub braki.

 2. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia kontrahenta z obowiązku zapłaty należności Sprzedającego.

 3. Reklamacje ilościowe winny być zgłoszone przy odbiorze towarów pod rygorem utraty prawa do ich dochodzenia w terminie późniejszym.

 4. Reklamacje jakościowe kontrahent obowiązany jest zgłosić ARTPOL w formie pisemnej w terminie 60 dni od daty wydania towarów pod rygorem utraty praw z tytułu rękojmi. Nie dotyczy to wad ukrytych.

 5. Reklamacje ilościowe ARTPOL uwzględnia natychmiast przy odbiorze towarów. Reklamacje jakościowe ARTPOL rozpatrzy w terminie 7 dni licząc od daty ich złożenia. ARTPOL przysługuje prawo sprawdzenia u kontrahenta zasadności złożonej reklamacji jakościowej. W razie bezpodstawnej reklamacji jakościowej rzeczywiste koszty jej sprawdzenia przez ARTPOL ponosi kontrahent.

 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji jakościowej, ARTPOL zobowiązany jest do wymiany reklamowanych towarów na towary wolne od wad w terminie uzgodnionym przez strony.

 7. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości kontrahent. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom.

 8. ARTPOL ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny towaru i tylko w stosunku do kontrahenta. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, o ile nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, jest wyłączona.

 9. ARTPOL nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie towaru niezgodnie z przeznaczeniem. Kontrahent ma obowiązek stosować towar zgodnie ze wskazaniami karty technicznej towaru.

Zabezpieczenia

 1. W przypadku udzielenia kontrahentowi przez ARTPOL limitu kredytowego kontrahent zobowiązany jest do udzielenie zabezpieczenia na rzecz ARTPOL, w formie wskazanej przez ARTPOL.

 2. Koszty wynikłe z ustanowienia zabezpieczenia ponosi kontrahent.

 3. ARTPOL ma prawo do powstrzymania się ze spełnieniem własnego świadczenia (wydanie towaru) do czasu ustanowienia skutecznego zabezpieczenia.

Prawa autorskie

 1. W sytuacji, gdy do wykonania umowy przez ARTPOL konieczne jest wykorzystanie praw autorskich lub praw własności przemysłowej lub tez praw pokrewnych wymienionym, za zasady i kontrole ich wykorzystywania odpowiada wyłącznie kontrahent, który prawa te udostępnił ARTPOL w celu realizacji umowy. Jeżeli w skutek wykonania umowy przez ARTPOL naruszone zostaną prawa osób trzecich, kontrahent na mocy niniejszej umowy, zwalnia ARTPOL od wszelkich roszczeń tych osób mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji umowy praw autorskich, w tym praw własności przemysłowej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu przechodzi na kontrahenta.

 2. Kontrahent oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie lub własności przemysłowej, które mają być wykorzystane w realizacji umowy. Na żądanie ARTPOL kontrahent wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami autorskimi, które maja być wykorzystane do realizacji umowy. W razie niewykazania tych praw autorskich przez kontrahenta, ARTPOL jest uprawniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, według własnego uznania.

Poufność

 1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji umowy.

 2. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania umowy bez względu na przyczynę jej zakończenia.

 3. Korzystanie z informacji i ich wykorzystywanie, w posiadanie których kontrahent wszedł przy realizacji umowy, wymaga wyraźnej pisemnej zgody ARTPOL .

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W przypadku zmiany przez ARTPOL Warunków Sprzedaży, zmiany wchodzą w życie w okresie 7 dni od daty ich umieszczenia na stronie internetowej ARTPOL.

 3. Kontrahenta obciążają wszelkie koszty związane z ewentualną windykacją zaległych należności przysługujących ARTPOL wynikające z niniejszej umowy i zobowiązuje się je pokryć. ARTPOL uprawniony jest do zaliczenia wszelkich wpłat dokonanych przez kontrahenta w pierwszej kolejności na poczet kosztów windykacji, a następnie na odsetki umowne.

 4. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktury VAT bez swojego podpisu.

 5. Strony zgodnie postanawiają, że wystawiona przez ARTPOL faktura VAT, która została doręczona kontrahentowi, a nie została przez niego zwrócona, stanowi zaakceptowany przez kontrahenta rachunek, o którym mowa w art. 485 pkt 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 6. Właściwe dla umów zawieranych przez ARTPOL jest prawo polskie.

 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw wynikłych z umów będzie sąd właściwy dla ARTPOL.